งานวิจัย ปีการศึกษา 2562

1. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่อการสอน บล็อกเส้นพื้นฐานในการลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ของนักเรียนออทิสติก

2. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่อการสอน เรื่อง บัตรภาพผลไม้ เพื่อศึกษาความสามารถในการจำแนกรูปภาพผลไม้ของนักเรียนออทิสติก

3. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้บัตรภาพสื่อสารของนักเรียนออทิสติก

4. งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกายของเราที่มีความสามารถการบอกส่วนต่างๆ ของร่างกายของเด็กออทิสติก

5. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการสอน บัตรภาพเส้นนูน เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

6. งานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

7. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่อการสอนรูปเรขาคณิต เพื่อศึกษาความสามารถในการจำแนกรูปเรขาของรักเรียนออทิสติก

8. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการสอน จับคู่ภาพผลไม้ เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการของเด็กออทิสติก

9. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการควบคุมกล้ามเนื้อริมฝีปากโดยชใช้โปรแกรมนันทนาการบำบัด ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่มีภาวะน้ำลายหยด

10. งานวิจัย เรื่อง การลดพฤติกรรมการลุกออกจากที่นั่งและการกรีดร้องในชั้นเรียนของนักเรียนออทิสติกโดยใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง

11. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสารในเด็กพิการซ้อน

12. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน

13. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบคณิตศาสตร์ ของนักเรียนออทิสติกชั้นมัธยมศึกษา

14. งานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทักษะการนับจำนวนตัวเลข 1-10 นักเรียนออทิสติก ห้ององุ่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

15. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการสอน ร่างกายของฉัน เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการของเด็กออทิสติก

16. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการสอน จับคู่ภาพเงาสัตว์ เพื่อพัฒนาทักษะทางสติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิขาการของเด็กออทิสติก

17. งานวิจัย เรื่อง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการหมุนเปิดและปิดวัตถุฝาขวดน้ำสร้างสรรค์ของนักเรียนออทิสติกวัตถุ

18. งานวิจัย เรื่อง การฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จำลอง

19. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการสวม-ถอดเสื้อคอปกที่มีกระดุมโดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

20. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-10 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

21. งานวิจัย เรื่อง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการจัดกิจกรรมศิลปะ

22. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการทำงานของเด็กออทิสติก โดยใช้กิจกรรมการเรียงลูกบาศก์ไม้ตามจำนวนตัวเลข

23. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการบวกเลขแบบทดจำนวนสองหลักผลลัพธ์ไม่เกิน 50 ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์

24. งานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะ และสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

25. งานวิจัย เรื่อง การชุดกิจกรรมฝึกทักษะในการร้อยลูกปัดเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฝึกสมาธิของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายพฤติกรรมและอารมณ์

26. งานวิจัย เรื่อง การสอนเรื่อง สระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแบบแจกลูกคำ โดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

27. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำในมาตราแม่กง แม่เกยและแม่เกอว โดยใช้บัตรคำมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

28. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนวัดบางบัวทอง

29. งานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-5 นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้

30. งานวิจัย เรื่อง วิจัยชุดการเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านมาตราตัวสะกดของเด็กพิเศษเรียนร่วม(ของนักเรีนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา)

31. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการสอน โดยใช้เกมยุบหอถล่ม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

32. งานวิจัย เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้

33. งานวิจัย เรื่อง ศึกษาความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ “การส่งเสริมทักษะการรู้จักสี” ของเด็กป่วยในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

34. งานวิจัย เรื่อง ศึกษาความสามารถด้านการเขียนรูปเรขาคณิต โดยใช้สื่อการสอนชุดบล็อกรูปเรขาคณิต ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา