นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางณินทิรา โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางณินทิรา โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว