คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น (โรงเรียนศรีบุณยานนท์) ประจำปี ๒๕๖๔

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น (โรงเรียนศรีบุณยานนท์) ประจำปี ๒๕๖๔