นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี ครูชำนาญการ บรรยายเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน และนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ บรรยายเรื่อง การผลิตสื่อ การจับคู่สี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทำสื่อการสอน ที่เหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี ครูชำนาญการ บรรยายเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน และนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ บรรยายเรื่อง การผลิตสื่อ การจับคู่สี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทำสื่อการสอน ที่เหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี ครูชำนาญการ บรรยายเรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน และนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ บรรยายเรื่อง การผลิตสื่อ การจับคู่สี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการจัดทำสื่อการสอน ที่เหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี