นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี