นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ ให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom

 

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ ให้เป็นไปตามมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom