ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครู เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับการประเมินทั้งหมด 7 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะครู เป็นคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับการประเมินทั้งหมด 7 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี