ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมต้อนรับพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุจากคณะกรรมการนิเทศงานการเงิน บัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมต้อนรับพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุจากคณะกรรมการนิเทศงานการเงิน บัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมต้อนรับพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุจากคณะกรรมการนิเทศงานการเงิน บัญชี พัสดุ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี