ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน พัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุโดยมี นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการนิเทศฯดังกล่าว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน พัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุโดยมี นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการนิเทศฯดังกล่าว