นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา บรรยายเรื่อง หลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง บรรยายเรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive functions) สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ นำมาพัฒนานักเรียนต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา บรรยายเรื่อง หลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง บรรยายเรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive functions) สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ นำมาพัฒนานักเรียนต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา บรรยายเรื่อง หลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง บรรยายเรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive functions) สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ นำมาพัฒนานักเรียนต่อไป