ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ครูวรรณา ภู่หนู ครูหอมจันทร์ อุตมะ ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และครูกัญญารัตน์ สารบูรณ์ ครูศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน 35 ทีมสุดท้าย ของการประกวดการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Power point เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงานการจัดทำ Talking book เรื่องหนูนนนี่สอนพัฒนาการเขียนโดยที่ไม่ต้องเขียน และเกมinteractive book เรื่อง ช่วยนนนี่เลือกดินสอฝึกเขียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ครูวรรณา ภู่หนู ครูหอมจันทร์ อุตมะ ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และครูกัญญารัตน์ สารบูรณ์ ครูศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน 35 ทีมสุดท้าย ของการประกวดการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Power point เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงานการจัดทำ Talking book เรื่องหนูนนนี่สอนพัฒนาการเขียนโดยที่ไม่ต้องเขียน และเกมinteractive book เรื่อง ช่วยนนนี่เลือกดินสอฝึกเขียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ครูวรรณา ภู่หนู ครูหอมจันทร์ อุตมะ ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และครูกัญญารัตน์ สารบูรณ์ ครูศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน 35 ทีมสุดท้าย ของการประกวดการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Power point เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงานการจัดทำ Talking book เรื่องหนูนนนี่สอนพัฒนาการเขียนโดยที่ไม่ต้องเขียน และเกมinteractive book เรื่อง ช่วยนนนี่เลือกดินสอฝึกเขียน