ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครู ร่วมประชุมการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนสามารถตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ อย่างละเอียดรอบคอบถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครู ร่วมประชุมการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนสามารถตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ อย่างละเอียดรอบคอบถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน และคณะครู ร่วมประชุมการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนสามารถตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการ อย่างละเอียดรอบคอบถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี