นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ เป็นตัวแทนในการมอบสื่อการเรียนการสอน (ลูกโลกจำลอง) ให้แก่โรงเรียนประชาบดี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ เป็นตัวแทนในการมอบสื่อการเรียนการสอน (ลูกโลกจำลอง) ให้แก่โรงเรียนประชาบดี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป