ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ท่านโอภาส มะลิวัลย์ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ทีสนับสนุนพัดลมจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ท่านโอภาส มะลิวัลย์ อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ทีสนับสนุนพัดลมจำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี