ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน