ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom