ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมีความรู้เบื้องต้น ในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน และนำความรู้ความสามารถเบื้องต้น ไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดโครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมีความรู้เบื้องต้น ในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน และนำความรู้ความสามารถเบื้องต้น ไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้