ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และนายอรรฆพร มีแตร ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานศึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ประกอบด้วย นายอมร เผ่าเมือง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) และนาย ยุทธนา ปฐมวรชาติ ผอ.โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และนายอรรฆพร มีแตร ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานศึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ประกอบด้วย นายอมร เผ่าเมือง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) และนาย ยุทธนา ปฐมวรชาติ ผอ.โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และนายอรรฆพร มีแตร ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานศึกษาภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ประกอบด้วย นายอมร เผ่าเมือง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) และนาย ยุทธนา ปฐมวรชาติ ผอ.โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม