ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี