ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมอบความรักความเมตตาให้แก่ศิษย์ โดยภายในงานมีการมอบรางวัลด้านครูและบุคลากร ประเภทครูดีในดวงใจและพี่เลี้ยงในดวงใจ รางวัลด้านผู้เรียน ประเภทเด็กดีมีพัฒนาการเด่น ประเภทเด็กดีมีวินัย และประเภทหนูน้อยไหว้สวย รางวัลพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมอบความรักความเมตตาให้แก่ศิษย์ โดยภายในงานมีการมอบรางวัลด้านครูและบุคลากร ประเภทครูดีในดวงใจและพี่เลี้ยงในดวงใจ รางวัลด้านผู้เรียน ประเภทเด็กดีมีพัฒนาการเด่น ประเภทเด็กดีมีวินัย และประเภทหนูน้อยไหว้สวย รางวัลพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคคลากร นักเรียนและผู้ปกครองร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความรำลึกถึงพระคุณครู ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และมอบความรักความเมตตาให้แก่ศิษย์ โดยภายในงานมีการมอบรางวัลด้านครูและบุคลากร ประเภทครูดีในดวงใจและพี่เลี้ยงในดวงใจ รางวัลด้านผู้เรียน ประเภทเด็กดีมีพัฒนาการเด่น ประเภทเด็กดีมีวินัย และประเภทหนูน้อยไหว้สวย รางวัลพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี