ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ ประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 คน