ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2565

ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น