ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้คณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางนุชจรินทร์ ขมิ้นเขียว นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม นางสาววาสนา เทินสระเกษ นางสาวสมพิศ วงขันศ์ นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล นางนิภาภรณ์ กุลคำแสง นายนันทน์ ภัทรขันธ์ นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ และนางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ ออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้คณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางนุชจรินทร์ ขมิ้นเขียว นางสาวกัญจนา สะอาดเอี่ยม นางสาววาสนา เทินสระเกษ นางสาวสมพิศ วงขันศ์ นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล นางนิภาภรณ์ กุลคำแสง นายนันทน์ ภัทรขันธ์ นางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ และนางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ ออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี