​ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4(SDG4 Roadmap) จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายหลักที่ 4 และจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่4 (SDG4 Roadmap) จังหวัดนนทบุรี ณ​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี​

​ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4(SDG4 Roadmap) จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายหลักที่ 4 และจัดทำแผนปฎิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่4 (SDG4 Roadmap) จังหวัดนนทบุรี ณ​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี​