วันที่ 1- 3 สิงหาคม 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการเสริมความเข้มแข็งองค์กรและการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองประจำจังหวัด และร่วมเสวนาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกและการกระตุ้นพัฒนาการบุคคลออทิสติก

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1- 3 สิงหาคม 2565

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการการเสริมความเข้มแข็งองค์กรและการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองประจำจังหวัด และร่วมเสวนาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกและการกระตุ้นพัฒนาการบุคคลออทิสติก โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย

1. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

2. นายปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกและเลขานุการ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

3. นางสาวกิจจาพร ชื่นบุญ กรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

4. นางกัญญาวีร์ แขวงโสภา เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)

5. นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

5. นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

7. นางนุชจรินทร์ ขมิ้นเขียว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

8. นางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

9. นางสาวภูษณิศา ทอนชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ซึ่งจัดโครงการโดยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาบุคคลออทิสติกแก่ผู้ปกครอง พร้อมทั้งพัฒนาผู้นำชมรมในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี