ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณอัญชลี เพ่งสวัสดิ์ ผู้ปกครองของเด็กชายธนเดช เพ่งสวัสดิ์ (น้องนาฟ) ที่่มอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณ คุณอัญชลี เพ่งสวัสดิ์ ผู้ปกครองของเด็กชายธนเดช เพ่งสวัสดิ์ (น้องนาฟ) ที่่มอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี