ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะนิเทศการปฎิบัติการสอน การฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 (พ.ค.ก.) รุ่น 2 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นประธานกรรมการ นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และนางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการ โดยคณะครู ที่รับการนิเทศการปฎิบัติการสอน ประกอบด้วย 1.นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ 2.นางสาวณิชมาศ ชื่นแพร 3.สิบเอก เอกชัย ทรงศิริ 4.นายอรรฆพร มีแตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะนิเทศการปฎิบัติการสอน การฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 (พ.ค.ก.) รุ่น 2 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นประธานกรรมการ นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และนางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการ โดยคณะครู ที่รับการนิเทศการปฎิบัติการสอน ประกอบด้วย 1.นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ 2.นางสาวณิชมาศ ชื่นแพร 3.สิบเอก เอกชัย ทรงศิริ 4.นายอรรฆพร มีแตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะนิเทศการปฎิบัติการสอน การฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 (พ.ค.ก.) รุ่น 2 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นประธานกรรมการ นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และนางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการ

โดยคณะครู ที่รับการนิเทศการปฎิบัติการสอน ประกอบด้วย

1.นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์

2.นางสาวณิชมาศ ชื่นแพร

3.สิบเอก เอกชัย ทรงศิริ

4.นายอรรฆพร มีแตร

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี