ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหารฟังไว้ห่างไกลความคิด โดยมี พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรที่ให้ความรู้ ประกอบด้วย 1. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 3. นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 4. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Page : สตง.สัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน และ YouTube Live ทาง Channel : HR SAO Learning Station ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหารฟังไว้ห่างไกลความคิด โดยมี พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรที่ให้ความรู้ ประกอบด้วย 1. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 3. นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 4. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Page : สตง.สัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน และ YouTube Live ทาง Channel : HR SAO Learning Station ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการฯ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหารฟังไว้ห่างไกลความคิด โดยมี พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี

มีวิทยากรที่ให้ความรู้ ประกอบด้วย

1. นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

2. นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

3. นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

4. นายธนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ผ่านระบบ Facebook Live ทาง Page : สตง.สัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน และ YouTube Live ทาง Channel : HR SAO Learning Station ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน