ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมรัตนธิเบศร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมรัตนธิเบศร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี