ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณประธาน คงกล้า คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน คุณหทัยวรรณ ม่วงคราม คุณธีรศักดิ์ เตมีรัสมี คุณกัลยา เตมีรัสมี คุณอินทรา แซ่อึ้ง คุณไอริณ บุญมาก คุณเบญจวรรณ เจริญสุข คุณพัฒนิษฐ์ พลายเวช คุณประณต ด้วงเจริญ คุณวีรยุทธ ตรีเกษรมาศ หจก ศุภชัย มัลติทาสกิ้ง กรุ๊ป หจก เจ.แอล.ซาวด์ โปรเจค ร้าน หนึ่งบ้านหม้อ ที่มอบลำโพงเคลื่อนที่ ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณประธาน คงกล้า คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน คุณหทัยวรรณ ม่วงคราม คุณธีรศักดิ์ เตมีรัสมี คุณกัลยา เตมีรัสมี คุณอินทรา แซ่อึ้ง คุณไอริณ บุญมาก คุณเบญจวรรณ เจริญสุข คุณพัฒนิษฐ์ พลายเวช คุณประณต ด้วงเจริญ คุณวีรยุทธ ตรีเกษรมาศ หจก ศุภชัย มัลติทาสกิ้ง กรุ๊ป หจก เจ.แอล.ซาวด์ โปรเจค ร้าน หนึ่งบ้านหม้อ ที่มอบลำโพงเคลื่อนที่ ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบพระคุณ

คุณประธาน คงกล้า

คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน

คุณหทัยวรรณ ม่วงคราม

คุณธีรศักดิ์ เตมีรัสมี

คุณกัลยา เตมีรัสมี

คุณอินทรา แซ่อึ้ง

คุณไอริณ บุญมาก

คุณเบญจวรรณ เจริญสุข

คุณพัฒนิษฐ์ พลายเวช

คุณประณต ด้วงเจริญ

คุณวีรยุทธ ตรีเกษรมาศ

หจก ศุภชัย มัลติทาสกิ้ง กรุ๊ป

หจก เจ.แอล.ซาวด์ โปรเจค

ร้าน หนึ่งบ้านหม้อ

ที่มอบลำโพงเคลื่อนที่ ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ