วันที่ 20-23 กันยายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาววาสนา เทินสระเกษ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20-23 กันยายน 2565

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาววาสนา เทินสระเกษ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนในการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร