ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย 1. นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 2. นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล​ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย 1. นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 2. นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล​ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย

1. นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

2. นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

4. นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล​ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ดังนี้

1. โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์

2. โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์

ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ