วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาวอรัญญา พลโยธา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน

 

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ และนางสาวอรัญญา พลโยธา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในสถานศึกษา

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน