วันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวภูษณิศา ทอนชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

วันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2565

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวภูษณิศา ทอนชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ดร.สมพร หวานเสร็จ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมนิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกของจังหวัดในภาคเหนือ ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านริมใต้ จังหวัดเชียงใหม่

2. โรงเรียนวัดขะจาว จังหวัดเชียงใหม่

3. โรงเรียนบ้านบ่อหิน จังหวัดเชียงใหม่

4. โรงเรียนสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่

5. โรงเรียนวัดเสาหิน จังหวัดเชียงใหม่

6. โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่

7. โรงเรียนวัดป่าตาล จังหวัดลำพูน

8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ