ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี