ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่มอบขนม เพื่อเป็นของขวัญ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่มอบขนม เพื่อเป็นของขวัญ สนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566