ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ นางสาวจาตุพร ดวงแก้ว และนางจินดาภา เมฆตานี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและร่วมกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ณ.ศูนย์การเรียนอำเภอ บางใหญ่

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ นางสาวจาตุพร ดวงแก้ว และนางจินดาภา เมฆตานี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและร่วมกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ณ.ศูนย์การเรียนอำเภอ บางใหญ่