ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย นางสาวปวีณา ใจขันทะ นางนุชจรินทร์ ขมิ้นเขียว และนางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ( early intervention : EI ) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย นางสาวปวีณา ใจขันทะ นางนุชจรินทร์ ขมิ้นเขียว และนางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ( early intervention : EI ) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ (รุ่นที่ 1)
ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ