ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 จังหวัดนนทบุรี