ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณยุวเดช แช่มวงษ์ คุณนุวัตร พฤกษ์เจริญ คุณเบญจวรรณ เจริญสุข คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน คุณบุญมี ปิ่นทอง ที่มอบลำโพง ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ
คุณยุวเดช แช่มวงษ์
คุณนุวัตร พฤกษ์เจริญ
คุณเบญจวรรณ เจริญสุข
คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน
คุณบุญมี ปิ่นทอง
ที่มอบลำโพง ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ