ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากนางจุติมา อุปการแก้ว และ นางเล็ก ดีบุก ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม นางสาวชไมพร กาใจ ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำแพนเค้ก นางสาวธนัญญวัจน์ โตขำ และนางสาวภัทร์นรินทร์ ฟองวาริน ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำขนมปังปิ้ง ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากนางจุติมา อุปการแก้ว และ นางเล็ก ดีบุก ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม นางสาวชไมพร กาใจ ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำแพนเค้ก นางสาวธนัญญวัจน์ โตขำ และนางสาวภัทร์นรินทร์ ฟองวาริน ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำขนมปังปิ้ง ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากนางจุติมา อุปการแก้ว และ นางเล็ก ดีบุก ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม นางสาวชไมพร กาใจ ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำแพนเค้ก นางสาวธนัญญวัจน์ โตขำ และนางสาวภัทร์นรินทร์ ฟองวาริน ให้ความรู้ในการฝึกอาชีพการทำขนมปังปิ้ง ณ โดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี