ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางสาวอุษณีย์ สุวรรณเวก ผู้ปกครอง เด็กชายภูริช จันทร์เจริญศิลป์ ที่มอบขนม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางสาวอุษณีย์ สุวรรณเวก ผู้ปกครอง เด็กชายภูริช จันทร์เจริญศิลป์ ที่มอบขนม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน