ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ การแปรรูปอาหาร (การทำกล้วยฉาบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ การแปรรูปอาหาร (การทำกล้วยฉาบ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี