นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ติดตามการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นางสมคิด มุ่งลิ้ม ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ติดตามการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง