วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยนางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มาพบปะให้กำลังใจพร้อมบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 104 คนและครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐาน เทคนิควิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางการเรียนให้ครูเกิดทักษะนำไปวางแผนช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยนางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มาพบปะให้กำลังใจพร้อมบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 104 คนและครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐาน เทคนิควิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางการเรียนให้ครูเกิดทักษะนำไปวางแผนช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยนางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มาพบปะให้กำลังใจพร้อมบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 104 คนและครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐาน เทคนิควิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางการเรียนให้ครูเกิดทักษะนำไปวางแผนช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ