ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล เข้าร่วมการฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO SEN หลักสูตร “Seizing the Day: Epilepsy Awareness and Support” ผ่านระบบออนไลน์

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล เข้าร่วมการฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO SEN หลักสูตร “Seizing the Day: Epilepsy Awareness and Support” ผ่านระบบออนไลน์