ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ นายนันทน์ ภัทรขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและผลผลิตของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการทำงาน เป็นรายบุคคลและหมู่คณะ ได้เต็มตามศักยภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ นายนันทน์ ภัทรขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและผลผลิตของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการทำงาน เป็นรายบุคคลและหมู่คณะ ได้เต็มตามศักยภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม