ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง ผู้อำนวยการ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดชั้นเรียน รูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ และการดูแล จัดการสถานที่ ให้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน พร้อมร่วมส่งบุคลากร นางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี ที่ย้ายสถานศึกษามาปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง ผู้อำนวยการ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดชั้นเรียน รูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ และการดูแล จัดการสถานที่ ให้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน พร้อมร่วมส่งบุคลากร นางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี ที่ย้ายสถานศึกษามาปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนางภัฏรพินท์ ใจเพียรทอง ผู้อำนวยการ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดชั้นเรียน รูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ และการดูแล จัดการสถานที่ ให้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน พร้อมร่วมส่งบุคลากร นางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี ที่ย้ายสถานศึกษามาปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี