ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 19 และ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี