วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และนางสาวปวีณา ใจขันทะ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในด้านการบูรณาการสอนทักษะการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination) โดยใช้หลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning: UDL) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และนางสาวปวีณา ใจขันทะ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในด้านการบูรณาการสอนทักษะการตัดสินใจด้วยตนเอง (Self-Determination) โดยใช้หลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (Universal Design for Learning: UDL) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ